کارت های کلش رویال

معرفی و بررسی جزئیات آماری کارت اسپل راکت

معرفی و بررسی جزئیات آماری کارت اسپل راکت     این کارت از آرنای Barbarian Bowl(آرنای ۳) قابل دستیابیست. اسپل راکت قدرتمندترین اسپلی می باشد که از برج پادشاهی پرتاب می[…]

کارت کلش رویال

معرفی کارت اسپل فریز کلش رویال

معرفی کارت اسپل فریز کلش رویال       این کارت از P.E.K.K.A Playhouse(آرنای ۴) قابل دستیابی می باشد.         ترکیب کارت های اسپل فریز و کارت بالون[…]

اسپل سم کلش رویال

معرفی کارت اسپل سَم کلش رویال

معرفی کارت اسپل سَم کلش رویال     این کارت از آرنای Spell Valley(آرنای ۵) قابل دستیابی می باشد. هنگامی که از این اسپل استفاده شود به اندازه ی منطقه[…]

اسپل رعد و برق
Arrows