کارت کلش رویال

معرفی کارت اسپل فریز کلش رویال

معرفی کارت اسپل فریز کلش رویال       این کارت از P.E.K.K.A Playhouse(آرنای ۴) قابل دستیابی می باشد.         ترکیب کارت های اسپل فریز و کارت بالون[…]