ارواح آتشین کلش رویال

معرفی کارت جدید ارواح آتشین

معرفی کارت جدید ارواح آتشین         این کارت از آرنای۵ قابل دستیابی است. ارواح آتشین خود را به سمت هدف خود پرت می کنند و به نوعی[…]