کارت های کلش رویال

معرفی و بررسی جزئیات آماری کارت اسپل راکت

معرفی و بررسی جزئیات آماری کارت اسپل راکت     این کارت از آرنای Barbarian Bowl(آرنای ۳) قابل دستیابیست. اسپل راکت قدرتمندترین اسپلی می باشد که از برج پادشاهی پرتاب می[…]