کارت ها و صندوق های کلش رویال
صندوق های کلش رویال

نحوه ی توزیع کارت ها در صندوق های کلش رویال

نحوه ی توزیع کارت ها در صندوق های کلش رویال مبانی ابتدایی در رابطه با صندوق ها: صندوق های رایگان(Free Chests) و صندوق پادشاهی(Crown Chests) بر اساس آرنایی که در[…]