معرفی کارت جدید گارد کلش رویال

معرفی کارت جدید گارد کلش رویال

معرفی کارت جدید گارد کلش رویال       کارت گارد از آرنای۷ قابل دستیابی می باشد. سه اسکلت سپربه دست با میزان سلامتی پایین که هدف ها را به[…]