کارت کلش رویال

معرفی کارت اسپل فریز کلش رویال

معرفی کارت اسپل فریز کلش رویال       این کارت از P.E.K.K.A Playhouse(آرنای ۴) قابل دستیابی می باشد.         ترکیب کارت های اسپل فریز و کارت بالون[…]

اسپل سم کلش رویال

معرفی کارت اسپل سَم کلش رویال

معرفی کارت اسپل سَم کلش رویال     این کارت از آرنای Spell Valley(آرنای ۵) قابل دستیابی می باشد. هنگامی که از این اسپل استفاده شود به اندازه ی منطقه[…]