معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند

معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند

معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند     کارت جدید لاواهاند از آرنای۴ قابل دستیابی است. لاواهاند پس از نابودی به ۶ لاوا پاپس کوچکتر تبدیل می شود که صدمه ی[…]