Tesla

تسلا/Tesla

تسلا/Tesla     ∴ این کارت از P.E.K.K.A’s Playhouse یا همان Arena4 قابل آزادسازی می باشد.       ∴ تسلا برای نابودی نیروهایی کوچکی که به شکل انبوه حمله[…]